T&C

Taşıyıcılar

Sürüm Temmuz 2020

Platform (“Platform”) için Taşıyıcı Şartları ve Koşulları (“Genel Şartlar ve Koşullar”)

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Platformun kullanımına ve Platformda sunulan nakliye hizmetlerine ilişkin bu Sözleşme, şirket merkezi İntek Tesisleri İkitelli Cad. No. 178, 34303 Halkalı/Küçükçekmece İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Halkalı Vergi Dairesine 2950528072 Vergi Numarası ve İstanbul Ticaret Siciline 77095 Sicil Numarası ile kayıtlı ve MERSİS Numarası 0295052807200001 olan DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (”DHL FREIGHT TURKEY”) tarafından temsil edilen Saloodo! GmbH (”Saloodo!”) ve Türk Ticaret Kanunu’nun (”TTK”) 12. ve 16. Maddeleri anlamında bir girişimci olan Taşıyıcı (”Taşıyıcı”) arasında akdedilmiştir. TTK’nın 12. ve 16. Maddeleri anlamında girişimci, gerçek veya tüzel bir kişiyi ya da yasal bir işlem yaparken ticaretini, işini ya da mesleğini icra ederek hareket eden tüzel kişiliğe sahip bir ortaklığı ifade eder. Saloodo! ve Taşıyıcı müştereken ”Taraflar” olarak da anılacaktır.

Madde 2- Konu

1) Saloodo!, Taşıyıcıya, Platformun kullanımını, bu Genel Şartlar ve Koşulların I. Bölümünde açıklanan tüm işlevler ile birlikte sunmaktadır. Taşıyıcı, bu Genel Şartlar ve Koşulların II. Bölümünde açıklanan nakliye hizmetlerini sunmaktadır. Saloodo!, nakliye hizmetleri sağlayan Taşıyıcıların hizmetlerini Platformda göstermelerini sağlayan Platformu sunmaktadır. Platform, sunulan hizmetlerin listelemesinden ödeme işlemesine kadar uçtan uca süreci dijital olarak desteklemektedir. Bu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında yapılan taşımacılık hizmetleriyle ilgili sözleşme (”Navlun Sözleşmesi”) Taşıyıcı ile Saloodo! arasındadır.

2) Saloodo! Platformun kullanımını veya Platformun münferit işlevlerini ya da münferit işlevlerin ve hizmetlerin kullanılabileceği kapsamı, kayıt ayrıntılarının kontrolü gibi belirli koşullara bağlayabilir.

3) Saloodo!, Platformu ve tüm işlevleri en son teknolojiye göre sağlamaktadır. Saloodo!, kapasite sınırları, sunucuların güvenliği veya bütünlüğü veya teknik önlemlerin uygulanması açısından gerekli ve Platform hizmetlerinin uygun veya iyileştirilmiş şekilde sağlanması amaçları bakımından olması halinde Platformun kullanımını geçici olarak sınırlandırabilir. Bu gibi durumlarda Saloodo!, Taşıyıcının meşru menfaatlerini, örneğin önceden yapılan bilgilendirmeler aracılığıyla dikkate alacaktır.

4) Planlanmamış bir sistem aksaklık süresinin sözleşmelerin yapılmasını veya Platformun diğer işlevlerinin çalışmasını engellediği durumlarda Taşıyıcı, mümkün olduğunda e-posta yoluyla veya başka bir uygun yolla bilgilendirilecektir.

5) Bu Genel Şartlar ve Koşullar III. Bölümündeki hükümler, bu Genel Şartlar ve Koşulların tüm bölümleri için geçerlidir. Bölüm I’deki bazı maddeler, ilgili maddelerde belirtildiği gibi navlun hizmetleri için de geçerlidir.

I. Platform Hizmetleri Özel Sözleşme Hükümleri

Madde 1- Platformun Hizmet Özellikleri

Platform, Saloodo! tarafından sağlanan çerçeve dahilinde Taşıyıcıya, Platformu, Saloodo!’nun tüketicileri tarafından gönderilen navlun hizmetleri talepleri hakkında bilgi alması, bu navlun hizmetlerini tüketicileri için Saloodo!’ya sunması ve Saloodo! ve müşterileri ile söz konusu navlun hizmetleri ile ilgili olarak iletişim kurması amacıyla kullanabileceği teknik imkanlar sunmaktadır.

Madde 2- Kayıt, Platform ve Platform Hesabının Kullanımı İçin Sözleşme Yapılması

1) Taşıyıcının uygun şekilde kaydı ve etkinleştirilmiş bir hesabın Platformda tutulması, Platformun bu Genel Şart ve Koşullar uyarınca kullanılması için zorunlu bir gerekliliktir ve koşuldur.

2) Sadece TTK’nın 16. Maddeleri kapsamındaki şirketler taşıyıcı olarak kaydedilebilir.

3) Kayıt olmak için Taşıyıcı, Saloodo! tarafından verilen kayıt formunu doldurup Saloodo!’ya göndermelidir.

4) Taşıyıcı, verileri kayıt formunda doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Taşıyıcı, değişiklikleri gecikmeksizin yazılı olarak Saloodo!’ya bildirmelidir.

5) Kayıt formunu göndermekle Taşıyıcı, Saloodo! ile Platformun kullanımına ilişkin olan ve bu Genel Şart ve Koşulları içeren bir sözleşme (”Platform Sözleşmesi”) yapmak için bağlayıcı bir teklif yapmış olur. Saloodo!, metin formunda bir kayıt onayı göndererek Taşıyıcının teklifinin alındığını onaylayabilir. Kayıt onayı, Taşıyıcı açısından sadece kayıt formunun alındı bilgisi anlamında olup teklifin kabul edildiği anlamına gelmez. Saloodo!’nun Taşıyıcının teklifini kabul etmesi halinde, Saloodo!, Taşıyıcıya bir etkinleştirme onayı gönderir. Platform Sözleşmesinin imzalanması bu şekilde gerçekleştirilir ve hizmet bunun ardından hemen kullanılabilir.

6) Taşıyıcı, hesabının başarıyla etkinleştirilmesinden sonra güvenli bir şifre seçecektir. Taşıyıcı, şifresini ve Platformun kullanımı ile ilgili diğer erişim bilgilerini gizli tutmayı ve hesabına erişimi dikkatli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Taşıyıcı, hesabının herhangi bir üçüncü tarafça kötüye kullanıldığından şüphelenmesi halinde durumu derhal Saloodo!’ya bildirecektir.

7) Taşıyıcı, kendisi tarafından yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, hesabına ilişkin her tür kullanımdan sorumludur. Taşıyıcının mevcut özen yükümlülükleri ihlal edilmediğinden hesabının kötüye kullanılmasından sorumlu olmadığı yerlerde, Taşıyıcı söz konusu kötüye kullanımdan sorumlu olmayacaktır.

8) Hesap, Saloodo!’nun açık izni olmadan üçüncü bir tarafa devredilemez.

Madde 3- Platform İşlevlerinin Kullanımı

1) Saloodo!, Taşıyıcıya, Taşıyıcı Teklifleri vermesi, Sözleşmeler akdetmesi ve sunulan hizmetlerle ilgili her tür iletişim (örn., varış zamanlarının bildirilmesi) için Platform üzerinde fonksiyonlar ve araçlar sağlamaktadır.

2) Taşıyıcı, Platform tarafından sağlanan işlevleri ve araçları, başka bir iletişim şekli burada açıkça belirtilmedikçe veya teknik olarak imkansız olmadıkça, yukarıda belirtilen iletişim amaçları doğrultusunda kullanacaktır.

Madde 4- Navlun Hizmetleri Sözleşmesinin Akdedilmesi

1) Taşıyıcı, Saloodo! tarafından belirtilen belirli yükler için teklif vermekle yükümlü değildir (“Taşıyıcı Teklifi”).

2) Saloodo!, Taşıyıcı Teklifi talep veya Taşıyıcı Teklifini kabul etmekle yükümlü değildir. Saloodo!, herhangi bir Taşıyıcı Teklifini tamamen kendi takdirine bağlı olarak kabul veya ret etmekte serbesttir.

3) Taşıyıcı, Platformda Taşıyıcı Teklifi verebilir.

4) Belirli bir sevkiyatla ilgili Taşıyıcı Teklifi bağlayıcı olup söz konusu sevkiyatla ilgili olarak Platformda belirtilen sürede Saloodo! tarafından kabul edilebilir. Saloodo!’nun tek sorumluluğu, kabul veya ret kararını Taşıyıcıya bu süre içinde bildirmektir.

5) Saloodo! Taşıyıcı Teklifini yazılı olarak (örneğin Platform veya e-posta yoluyla) kabul ettiğinde navlun sözleşmesi tesis edilmiş olur.

Madde 5- Lisans Hakları, Platformun Kullanımına İlişkin Genel Esaslar

1) Saloodo! Taşıyıcıya, Platform web ön ucunu ve ilgili mobil uygulamaları kişisel olarak kullanması ve API arayüzünü (tüm güncellemeler, yükseltmeler, yeni sürümler ve değiştirme yazılımları dahil) ilgili lisans belgelerine uygun olarak kullanması için Platform Sözleşmesinin süresi ile sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Talep edilmesi halinde Saloodo!, Taşıyıcıya lisans belgelerini sağlayacaktır. Taşıyıcı, yukarıdaki kullanım haklarını üçüncü taraflara kiralayamaz, veremez veya başka bir şekilde sağlayamaz.

2) Taşıyıcı, ”SALOODO!” ticari markasını (kelimeler ve görüntüler) önceden açık yazılı izin olmadan kullanamaz, bunlardan yararlanamaz veya bunlarda değişiklik yapamaz.

3) Taşıyıcı, Platformda sağlanan kullanım şartlarına ve ayrıca Saloodo!’dan hizmetlere ilişkin aldığı talimatlara uyacaktır. Bu, örneğin, yasal hükümler temelinde mevcut olan kullanım ve entegrasyon şartları için de geçerlidir.

4) Platformu kullanırken ve Saloodo!’ya navlun hizmetleri sunarken Taşıyıcı, Platformun navlun hizmetlerinin sunulmasına ilişkin ilgili yürürlükteki hükümlerine, özellikle de hizmetlerinin aşağıdaki bölüm II uyarınca sunulması şartlarına ve yürürlükteki yasalara, özellikle de veri koruma ve nakliye yasası ile ilgili hükümlere uyacaktır.

5) Taşıyıcı, Taşıyıcının navlun sözleşmelerinin ifası, kanıtların güvence altına alınması, muhasebe vb. amaçlarıyla ihtiyaç duyduğu Platformda görüntülenebilecek bilgileri kendi depolama ortamında arşivlemekten kendisi sorumludur. Taşıyıcı, Saloodo!’nun Platformda gösterilen bilgileri kaydedebileceğini, ancak bununla yükümlü olmadığını kabul eder.

6) Bu Madde 5 şartlarına uymaması halinde Taşıyıcı, kendisinin, Saloodo!’nun veya üçüncü tarafların maruz kaldığı zararlardan sorumlu olacaktır.

Madde 6- Sistem Bütünlüğü

1) Taşıyıcının, mekanizmaları, yazılımları veya diğer komut dosyalarını, Platformun işlevlerini olumsuz etkileyebilecek veya bozabilecek kullanımı ile bağlantılı olarak kullanması yasaktır.

2) Taşıyıcının, Platform üzerinde veya Platformla ilişkili teknik altyapı üzerinde makul olmayan veya aşırı yüklenmeye neden olabilecek önlemler alması yasaktır.

3) Taşıyıcının, Platform tarafından oluşturulan içeriği engellemesi, bu içeriğin üzerine yazması veya üzerinde değişiklik yapması veya Platformu içeriği veya işlevleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek şekilde kurcalaması yasaktır.

4) Madde 5(5) ile izin verildiği durumlar dışında, Platformda saklanan içerik yasal sahibinin önceden izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, başka herhangi bir şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm, ”robot / tarayıcı” arama motoru teknolojilerinin veya başka otomatik mekanizmaları kullanılması yoluyla yapılan kopyalama işlemleri için de geçerlidir.

Madde 7- Taşıyıcı Tarafından Yapılan Hak İhlalleri Durumunda Saloodo! Tarafından Alınan Önlemler

Yürürlükteki yasalar tahtında sahip olabileceği tüm haklara ek olarak Saloodo!, Taşıyıcının yasal hükümleri, bu Genel Şart ve Koşulları veya Platform ile ilgili şartnameleri veya Sözleşmeyi ihlal ettiğinden şüphelenmesi için gerekçesi olması ya da Saloodo!’nun, özellikle ilgili tarafın hileli faaliyetlere karşı korunması konusunda başka meşru menfaatleri olması halinde, aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını alma hakkına sahiptir:

1. Taşıyıcıya bir ihtar vermek,

2. Platform işlevlerinin kullanımını azaltmak/sınırlandırmak,

3. Geçici bir engelleme uygulamak,

4. Kalıcı bir engelleme uygulamak.

(2) Saloodo!, Taşıyıcının kimliğini ve performans kriterlerini (örneğin, müdahale süreleri, genel memnuniyet) müşterilerine açıklayabilir. Taşıyıcının performansı ve Platform kullanımı da Saloodo! tarafından izlenecektir. Taşıyıcının genel performansının düşük olması veya Taşıyıcının Platformu doğru veya iyi niyetle kullanmaması halinde Saloodo!, Taşıyıcının Platformu kullanımını iptal edebilir.

Madde 8- Sorumluluk

1) Saloodo! yalnızca ihlali Platform Sözleşmesinin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan ya da uyulması Platform Sözleşmesinin gerektiği şekilde ifası bakımından hayati önem taşıyan ve uyulmasına Taşıyıcının normal olarak güvenebileceği temel yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacaktır (”Asli Yükümlülük”). Asli bir yükümlülüğün ihlali durumunda Saloodo! yalnızca Platform Sözleşmesi kapsamında tipik bir durumda makul olarak tahmin edilebilecek öngörülebilir zarar/ziyandan sorumludur. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

1. Kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanan zararlar,

2. Bedensel (yaşam, vücut veya sağlık) yaralanma,

3. Saloodo! tarafından taahhüt edilen yükümlülükler

2) Saloodo!, kendisi aleyhinde ileri sürülen ve

1. Saloodo!’nun üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve sonuçlarından gereken özenin gösterilmesine rağmen kaçınılması mümkün olmayan olağandışı ve öngörülemeyen bir olayla ilgili olan veya

2. Uyulması zorunlu yasal bir yükümlülük nedeniyle Saloodo!’nun neden olduğu bir iddianın doğruluğunu kanıtlayan durumlardan sorumlu olmayacaktır.

3) Ayrıca, Saloodo!, teknik altyapıda meydana gelen ve kendisinin sorumlu tutulamayacağı aksaklık süresi veya olaylardan (Mücbir Sebep) sorumlu değildir. Mücbir sebep özellikle savaşlar, kargaşa, doğal afetler, yangın, üçüncü bir tarafın sabotaj saldırıları (örneğin bilgisayar virüslerinin neden olduğu), elektrik kesintileri, resmi emirler, grevler veya endüstriyel anlaşmazlığa ilişkin diğer önlemler ve iletişim ağları ve diğer operatörlerin ağ geçitleri hizmetlerinin arızalanması ve kısıtlanması olarak kabul edilir.

Madde 9- Süre ve Fesih

1) Platform Sözleşmesinin süresi, Saloodo!’nun kaydını (erişim) Taşıyıcıya onayladığı tarihte başlayacak ve süresi sınırsız olacaktır (”Sözleşme Süresi”).

2) Taraflar, diğer Tarafa bir (1) hafta önceden bildirimde bulunarak Platform Sözleşmesini herhangi bir zamanda feshedebilir. Platform Sözleşmesinin feshinden sonra, Taşıyıcının Genel Şartlar ve Koşullardan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri geçerliliğini yitirir. Fesih, fesih tarihinden önce yapılmış hiçbir Navlun Sözleşmesini etkilemez. Taşıyıcı, hesabının bu nedenle gerekli olan işlevlerine fesih yürürlüğe girdikten sonra dört haftaya kadar erişmeye devam edecektir.

3) Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkı bu durumdan etkilenmez. Saloodo! Özellikle aşağıdaki durumlarda Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkına sahiptir:

1. Taşıyıcının tasfiyeye girmesi veya varlıklarına ilişkin iflas davası başlatılması veya varlıklarının tamamını veya bir bölümünü, şirketini veya işini normal iş sürecinin dışında satması veya

2. Taşıyıcının, Saloodo”nun Platform Sözleşmesini imzalayıp imzalamama kararı açısından özellikle önemli olduğu durumlarda mali durumu hakkında yanlış bilgi vermiş olması veya

3. Taşıyıcının mali durumunun, Saloodo!’ya ödenecek tutarların ödenmesinden veya Saloodo! nezdindeki diğer yükümlülüklerin ifasından şüphe duyulacak kadar önemli ölçüde bozulması.

4) Taraflar, haklı gerekçeyle fesih hakkına sadece ihlalin giderilmesi için verilen makul sürenin sona ermesinden sonra veya diğer Tarafça verilen ihtara uyulmaması halinde sahip olacaktır. Ancak, ilgili olaya ilişkin özel koşullara bağlı olarak bu süre veya ihtar yürürlükteki yasalar kapsamında ekarte edilebilir.

Madde 10- Hakların Üçüncü Taraflarca Kullanılması, Platform Sözleşmesinin Devri

1) Platform Sözleşmesinin ifası amaçları ile ilgili olarak Saloodo!, vekil temsilciler olarak başka şirketleri veya şirket içi şubeleri kullanabilir.

2) Saloodo! ayrıca Platform Sözleşmesinden doğan haklarını ve yükümlülüklerini dört (4) haftalık bir bildirim süresine tabi olmak ve yasal olarak kabul edilebilir bir çerçeve dahilinde olması kaydıyla tamamen veya kısmen üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir. Bu durumda, Taşıyıcı, Platform Sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir.

Madde 11- Yargı Yetkisi, Yürürlükteki Yasa

1) Platform Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

2) Platform Sözleşmesinden doğan her tür ihtilafta yetkili yargı yeri İstanbul, Türkiye olacaktır.

II. Navlun Hizmetleri Özel Sözleşme Hükümleri

Madde 1- Kapsam

1) Bu navlun şartları (bu ”Şartlar”), Saloodo!’ya malların Taşıyıcı tarafından ulusal ve uluslararası karayolu ile taşınması bakımından sağlanan ve Platform aracılığıyla sipariş edilen tüm hizmetler (”Hizmetler”) için geçerlidir.

2) Taşıyıcının kendi standart şart ve koşullarının uygulanması hariçtir.

3) Sınır ötesi taşımacılıkta, Karayolu ile Uluslararası Mal Taşımacılığı Sözleşmesi (CMR) koşulları uygulanacaktır.

Madde 2- Taşıyıcının Yükümlülükleri

1) Taşıyıcı, http://www.dpdhl.com/en/responsibility/responsible_business/group_policies/supplier_code_of_conduct.html adresinde bulunan Deutsche Post DHL’nin Tedarikçi Davranış Kurallarını incelediğini ve anladığını tasdik ile ve bu politikaya zaman zaman değiştirildiği şekliyle uyacağını taahhüt eder. Taşıyıcı çalışanları, Saloodo!’nun talebi üzerine ilgili eğitim programlarını bizzat tamamlayacaktır. Taşıyıcı, Saloodo!’nun, Taşıyıcının Deutsche Post DHL Tedarikçi Davranış Kurallarını esaslı şekilde ihlal ettiğine inanmak için gerekçesi olması halinde Taşıyıcı uygunluk denetimi yapma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taşıyıcı ayrıca Saloodo!’nun talebi üzerine üçüncü taraf durum tespiti tarama sürecini tamamlamayı kabul eder.

2) Taşıyıcı, malların yükleme noktasında zamanında ve kararlaştırılan zaman aralığı içinde kabul edilmesini ve zarar ve ziyan görmeden taşınmasını ve alıcıya varış yerinde zamanında teslim edilmesini sağlayacaktır. Taşıyıcı, malların teslim alınmasına, taşınmasına ve teslim edilmesine ilişkin engelleri ve aşikar olan gecikmeleri ve mallarda meydana gelen zarar veya ziyanları ve bunlar, Taşıyıcının kaçınamadığı ve Saloodo!’dan talimat isteyeceği koşulların sonucu olduğu yerler de dahil olmak üzere, nakliyeye ilişkin tüm diğer tüm müdahale ve tehditleri derhal Saloodo!’ya bildirecektir. Kaza, yangın veya hırsızlık durumları daima yerel polis yetkililerine bildirilmelidir. Bu bölümde açıklanan bilgiler de Taşıyıcı tarafından Platform aracılığıyla iletilecektir.

3) Taşıyıcı, malların araç üzerinde güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlenecektir. Taşıyıcı, yük emniyet cihazlarını sağlamakla yükümlüdür. Taşıyıcı, yüklemeyi denetlemekle yükümlüdür ve yüklemenin aracın güvenli çalışmasına uygun olmasını sağlamalıdır.

4) Bir aracın, özellikle çalışma ve sürüş süresi yönetmeliklerine (sosyal refah hükmü) uyulurken ve ayrıca hafta sonlarında park edilmesi ve gözetimsiz bırakılması halinde, korumalı park yerleri veya kapalı özel mülkler kullanılacaktır. Park edilen araç kilitlenecek ve emniyete alınacaktır.

5) Malların aktarılmasında ve rezerve edilmiş tam yüklerde, Saloodo! tarafından önceden yazılı izin verilmedikçe başka malların devralınması kesinlikle yasaktır.

6) Taşıyıcı, malların kabulünü ve teslimini hem taşıma belgelerinde hem de Platformu kullanarak tam ve doğru bir şekilde kaydedecektir. Taşıyıcı, teslim belgesini, teslimattan itibaren bir iş günü içinde Platforma yükleyecektir. Taşıyıcı, teslim belgesini, teslimat tarihinden itibaren dört yıl boyunca saklayacak olup bu teslim belgesini Saloodo! tarafından talep edildiği tarihten itibaren yedi takvim günü içinde Saloodo!’ya sağlamakla yükümlüdür. Mallar kabul edildiğinde ve sonraki her arayüzde Taşıyıcı, malların tamam olduğunu (paket sayısı) ve harici olarak görünür hasarlar ve kırık mühürler ve kapaklar açısından kontrol edecek ve düzensizlikleri nakliye belgelerine ve Platform aracılığıyla kaydedecektir. Taşıyıcı, ortaya çıkan uygunsuzlukların, malları kabul ettiği taraf ve malları teslim ettiği taraf tarafından yazılı olarak ve ayrıntıları vererek teyit edilmesini sağlayacaktır. Arayüz, malların bir tüzel kişilikten diğerine herhangi bir şekilde aktarılması ve ayrıca bir rotanın herhangi bir ayağının sonunda yapılan teslimattır.

7) Taşıyıcı, Hizmetleri veya herhangi bir kısmını alt-yükleniciye devretmesi halinde, Hizmetleri kendisi sağlamış gibi Saloodo!’ya karşı sorumlu olmaya devam edecektir. Taşıyıcının Hizmetlerin herhangi birini veya herhangi bir kısmını alt-yükleniciye devredebileceği her tür anlaşma, Taşıyıcıyı Sözleşme şartları kapsamındaki sorumluluklarından veya yükümlülüklerinden kurtarmaz. Üçüncü kademe alt sözleşme yapılması kesinlikle yasaktır. Taşıyıcının, nakliye borsalarını siparişleri alt-yükleniciye devretmesi için kullanması yasaktır.

8) Taşıyıcının kararlaştırılan yükümlülüklere uymaması halinde Saloodo!, Hizmetleri ifa etmesi için üçüncü bir tarafı görevlendirmeye de yetkilidir. Taşıyıcı, yapılan ek masrafları Saloodo!’ya ödeyecektir.

9) Sistemin durması halinde Taşıyıcı, ilgili bilgileri mümkünse e-posta yoluyla veya başka bir uygun yolla Saloodo!’ya vermekle yükümlüdür.

Madde 3- Kullanılan Araçlar

1) Taşıyıcı yalnızca teknik açıdan sağlam, temiz ve yola elverişli durumda olan ve yasal olarak gerekli aralıklarda ve/veya üretici tarafından tavsiye edilen aralıklarda onarım ve bakıma tabi tutulan araçları kullanacaktır. Ayrıca, yükleme alanı kuru, tozsuz, kokusuz ve su geçirmez olmalıdır. Ayrılan yükleme alanı boş olmalıdır. Sadece mevcut standartlara, özellikle de mevcut Avrupa emisyon standartlarına uygun olan araçlara izin verilir. Taşıyıcı, yeni ve daha yüksek bir emisyon sınıfının pazara sunulmasından en geç 12 ay sonra, Nakliye Hizmetlerinin Saloodo! için ifasında kullanılan tüm araçların bu yüksek emisyon sınıfını karşılamasını sağlar. Sadece malların daima zarar ve ziyana karşı ve özellikle de yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasını sağlayacak şekilde gerekli yükleme emniyet cihazlarıyla donatılmış sabit taraflı araçlara izin verilir.

2) Araçlara, Hizmetlerin verildiği süre boyunca sürekli olarak hazır durumda olan bir iletişim cihazı (araç telefonu, cep telefonu, vb., akıllı telefon önerilir) takılmalıdır ve Taşıyıcı, mevcut telefon numaralarının herhangi bir zamanda Saloodo!’ya bildirecektir. Taşıyıcı, sürücünün daima telefonla erişilebilir olmasını sağlamalıdır ve bunun sürücü için güvenli ve ilgili yasalara uygun olarak mümkün olması halinde sürücü, mobil uygulama platformunu güncellemeler ve yeni iletişimler için düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve mevcut gönderi durumunu aşağıda tanımlandığı gibi gecikmeden platformda veya mobil uygulamada güncellemelidir:

a. Sürücü görevlendirme (isteğe bağlı) b. Malların teslim alındığını onaylama c. Malların teslimini onaylama

Madde 4- Taşıyıcının Diğer Yükümlülükleri

1) Taşıyıcı, gerekli izinleri (örneğin, ticari kara yolu taşımacılığı izni, Topluluk lisansı, üçüncü ülke izni, CEMT izni, İsviçre lisansı vb.) yürürlükteki yasalara uygun olarak sahip olduğunu taahhüt eder. Taşıyıcı, gerekli bir iznin kaybedilmesi veya reddedilmesi durumlarını derhal Saloodo!’ya bildirecektir. Ayrıca, Taşıyıcı, ticari sicile kaydının bir kopyasını ve/veya bir işletme olarak kaydının kanıtını ve ayrıca Taşıyıcı veya çalışanları ve alt-yüklenicileri ve bunların çalışanlarının adli sicil kaydını Saloodo!’nun talebi üzerine sunacaktır. Taşıyıcı, adli sicil kaydında mal veya trafik suçlarına yönelik suçlara ilişkin hiçbir sabıka kaydı olmamasını taahhüt edecektir.

2) Taşıyıcı, Hizmetlerin, çalışanlarının tabi olduğu yasal hükümlere, özellikle de sosyal yardım hükümlerine ve asgari ücretle ilgili yürürlükteki yasalara uygun olarak ifa edileceğini kendisi ve Hizmetlerin ifasında kullanılan herhangi bir alt-yüklenici adına taahhüt edecektir. Taşıyıcı Saloodo’ya garanti verecek! Taşıyıcı:

1. Hizmetlerin ifasında görev alan tüm çalışanlara, yürürlükteki mevzuata ve parçası oldukları kategorilere ilişkin yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinin hükümlerine uygun olarak doğru ve yasal maaş ve sosyal haklar verileceğini,

2. Maaş ve sosyal hakların ödenmesine ilişkin ihlaller nedeniyle geçmişte bir resmi makam veya mahkeme tarafından yaptırıma tabi tutulmadığını,

3. Bu nedenle kamu ihalelerinden hiçbir zaman yasaklanmadığını kendisi ve Hizmetlerin ifasında kullanılan herhangi bir alt-yüklenici adına taahhüt edecektir.

Taşıyıcı aynı zamanda alt-yüklenicileri ile aynı veya en azından benzer sözleşmeler yapacak ve bunlara çalışanlarına asgari ücret ödemesini sağlayacak ücretler ödeyecektir. Taşıyıcı, Saloodo!’ya yürürlükteki tüm yasal hükümlere uyulup uyulmadığını herhangi bir zamanda kontrol etme hakkı verecektir. Bu kontroller ya Saloodo! tarafından veya Saloodo! adına üçüncü bir tarafça yapılabilir. Taşıyıcı, bu kontrollerde yardımcı olacak ve Saloodo! veya Saloodo! tarafından görevlendirilen üçüncü taraf ile yakın işbirliği yapacaktır. Taşıyıcı, talep edilmesi halinde, yürürlükteki yasal hükümlere uyulduğuna dair dair belge niteliğinde kanıtlar sunacaktır. Saloodo! tarafından istenen şartlar nedeniyle Taşıyıcının bu yasal yükümlülüklere, özellikle de sürüş ve dinlenme saatleri ile ilgili yükümlülüklere uymama riskinin bulunması halinde Taşıyıcı, durumu derhal yazılı olarak Saloodo!’ya bildirecektir. Taşıyıcı, yukarıdaki ii. ve iii. fıkralarda belirtilen yaptırımların veya istisnaların meydana gelmesi halinde durumu derhal Saloodo!’ya bildirecektir.

3) Taşıyıcı, tehlikeli malların taşınması ile ilgili hükümlere kesinlikle uyacaktır. Tehlikeli malların taşınması gerektiğinde Taşıyıcı sadece sertifikası olan ve tehlikeli malları taşınmasına ilişkin ADR gibi düzenlemelere uygun olarak tehlikeli malları taşıma konusunda donanımlı personeli ve araçları kullanacaktır. Taşıyıcı, gerekirse gerekli koruyucu giysilerin giyilmesini sağlayacaktır. Ayrıca Taşıyıcı, kabotaj taşımacılığına ilişkin yürürlükteki kurallara kesinlikle uyacaktır.

4) Taşıyıcı yalnızca Hizmetlerin ifasında gerekli bilgi ve kapasiteye ve gerekli güvenilirliğe sahip çalışanları kullanacaktır. Taşıyıcı, özellikle gerekli belgeleri bulundurma ve yürürlükteki yasal şartlara uyma konusunda çalışanlarını düzenli olarak eğitecek ve ayrıca yasa dışı uyuşturucu tüketiminin yasak olduğunu çalışanlarına bildirecektir. Taşıyıcı sadece gerekli sürücü belgesine, gerekli profesyonel sürücü yeterliliğine ve geçerli sabıka kaydına sahip kişileri istihdam edecektir. Hırsızlık, zimmete para geçirme ve soygun ya da trafik suçları başta olmak üzere mülke karşı işlenen suçlardan daha önce mahkum olmuş kişiler hiçbir durumda Hizmetlerin ifasında çalıştırılmamalıdır. Çalışanlar, Saloodo!’nun müşterileri veya çalışanları ile görüşeceklerinde iyi giyimli olmalı ve menşe ve/veya varış ülkesinin dilini ve/veya İngilizce dilini konuşabiliyor olmalıdır.

5) Taşıyıcı, mevcut çalışanlarının ve kullanılan alt-yüklenici taşıyıcıların ve bunların çalışanlarının isim listelerini talep edilmesi üzerine ve kısa sürede Saloodo!’ya sağlayacak ve listelerdeki değişiklikleri Saloodo!’ya bildirecektir. Saloodo!, verileri, yürürlükteki veri koruma yasası uyarınca sözleşme kapsamında kararlaştırılan amaçlarla kaydetmeye ve kullanmaya yetkilidir.

6) Sabıka kaydı haricinde, Taşıyıcı, Bölüm 4.1 ila 4.4’te yer alan ve kutulu ve ambalajlı olmaması veya benzer şekilde sökülemeyen koruyucu bir filmle kaplanmaması gereken tüm belgeleri ve ayrıca yasal olarak gerekli belgeleri her seferde yanında bulunduracak ve bunları, Saloodo!’nun denetim yaptığı her seferde kontrol amacıyla talep edilmesi halinde Saloodo!’ya ibraz edecektir. Ayrıca, Taşıyıcı, Saloodo!’ya yetki ve Saloodo! tarafından görevlendirilen üçüncü taraflara herhangi bir zamanda araç kontrolü yapma yetkisi verecektir. Taşıyıcı, çalışanlarına ilgili genel talimatları verecektir. Belgelerin, aracın veya çalışanların kontrolü sırasında kusurlar tespit edilirse Saloodo!, aracın yüklenmesini reddedebilir ve bunların Sözleşme şartlarını karşılayan bir çalışan veya araç ile derhal değiştirilmesini talep edebilir veya Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. Taşıyıcı, bu paragraf yükümlülüklerinim ihlali nedeniyle Saloodo!’nun uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

7) Taşıyıcı, özellikle logosu, markaları, kıyafetleri vb. ile ilgili olarak, Saloodo!’nun ve iştiraklerinin mülkiyeti muhafaza konusunda patent haklarına, faydalı model haklarına, ticari marka korumasına ve diğer tüm haklarına kesinlikle uyacak ve bunlara zarar vermekten veya bunları yanlış kullanmaktan kaçınacaktır.

8) Taşıyıcı, tüm ihracat kontrolü düzenlemelerine uyacağını ve teröre karşı mücadelede kısıtlayıcı önlemler veya ihracatla ilgili diğer yaptırımların uygulandığı kişi veya kuruluşlarla herhangi bir bağlantı kurmayacağını teyit eder.

Madde 5- Ücretler

1) Taşıyıcı Teklifi, her şey dahil bir fiyattır.

2) Saloodo!, kararlaştırılan navlunu artı kararlaştırılan ek ücretleri ödeyecektir. Taşıyıcının sorumlu olmadığı nedenlerle birkaç teslimat denemesi yapılması gerekirse, Taşıyıcıya yalnızca teslimat yerinden ayrılmadan önce başarısız olan her teslimat girişimini Saloodo!’ya bildirmiş olması halinde ek ücret ödenecektir. Bu durumda, üçüncü teslimat girişiminden itibaren, her teslimat girişimi için Taşıyıcıya 20 Avro ücret ödenecektir.

3) Navlun ücretlerinin ödenmesi, teslim alma ve teslim sürelerinin bildirilmesine ve alıcıdan alınan aşağıdaki onayların Taşıyıcı tarafından Platforma yüklenmesine bağlıdır:

1. a) Uygun şekilde düzenlenmiş (alıcının imzasını ve ayrıca Taşıyıcı varış saatini içeren) eksiksiz ve okunaklı bir teslimat belgesi ve

2. b) Alıcıdan, boşaltma yerinde hiçbir palet değişiminin yapılmadığına dair onay (”Değişim Olmadığına Dair Onay”) veya değiştirilen palet sayısının onayı (”Değişim Onayı”).

4) Yukarıdaki Madde 5.3’teki şartlar yerine getirildiğinde, Saloodo!, Taşıyıcıya, Türk vergi yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kendiliğinden düzenlenen bir fatura verecektir. Taşıyıcı, faturayı kontrol etmeli ve olası düzeltmeleri bir iş günü içinde Platform aracılığıyla bildirmelidir. Bu andan itibaren, kendiliğinden düzenlenen fatura onaylanmış ve nihai kabul edilir ve Taşıyıcı, faturaya başka hiçbir itirazda bulunamaz. Taşıyıcı, Saloodo!’ya fatura düzenleyemez.

5) Saloodo!, üzerinde ihtilaf bulunmayan navlun ücretlerini, teslimat belgesinin ve Değişim Olmadığına Dair Onayın veya Değişim Onayının yüklenmesinden sonraki kararlaştırılan süre içinde ödeyecektir. Bir Değişim Onayı yüklenmişse, Saloodo!, boşaltma yerinde Taşıyıcıya verilen Değişim Onayına göre navlun ücretlerinden palet başına 6,00 Avro kesinti yapacaktır. Değişim Olmadığına Dair Onay ya da Değişim Onayı yüklenmemişse Saloodo!, üzerinde ihtilaf bulunmayan navlun ücretlerini teslimat belgesinin yüklenmesinden sonraki kararlaştırılan süre içinde ödeyecek, ancak yükleme sırasında Taşıyıcı tarafından alınan palet başına 6,00 Avro tutarında kesinti yapacaktır. Taşıyıcı, ödeme bilgilerinin daima doğru olmasını sağlayacaktır.

6) Saloodo!’nun bir navlun siparişini iptal etmesi halinde Taşıyıcı herhangi bir talepte bulunamaz.

7) Bekleme süresi, aşağıda belirtilen bekleme süresini aşmadıkça Taşıyıcı süre aşımı ücreti talebinde bulunamaz. Ancak, aşağıda belirtilen bekleme süresinin aşılması halinde Saloodo!, bekleme süresinin Taşıyıcının kontrolündeki nedenlerden kaynaklanmaması veya Saloodo! ile kararlaştırılması şartıyla, 30 dakika ekstra bekleme süresinden (süre aşımı) sonra başlayarak her 30 dakika için 17,50 Avro tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür.

Yükleme veya boşaltma yeri başına gönderi sayısına bakılmaksızın yükleme ve boşaltma süresi, paletlere yüklenen her tür mal için aşağıdaki şekilde olacaktır: a. on Euro-palet depolama konumuna kadar azami 30 dakika, b. yirmi Euro-palet depolama konumuna kadar azami 60 dakika, c. yirmiden fazla Euro-palet depolama konumu için azami 90 dakika. Diğer tüm durumlarda, taşıma ağırlığı olan mallarda (dökme mallar hariç) a. üç tona kadar azami 30 dakika, b. yedi tona kadar azami 60 dakika, c. yedi tondan fazla azami 120 dakika olacaktır.

8) Varış saatleri ve bekleme süresinin süresi, Taşıyıcı tarafından Platform üzerinden gün belgelenmelidir. Aynı gün belgelenmezse Taşıyıcı, herhangi bir süre aşım ücreti talep edemez.

9) Taşınacak mallardaki navlun sözleşmesindeki şartlardan sapmalar için kararlaştırılan ücretin üzerindeki taleplere yalnızca daha fazla paket veya daha yüksek konsinye ağırlık veya daha büyük sevkiyatlar durumunda izin verilir. Talepler, teslimattan sonra 3 gün içinde Saloodo!’ya bildirilmeli ve ilgili sapmanın kanıtını içermelidir.

Madde 6- Sorumluluk ve Tazminat

1) Taşıyıcı, Saloodo!’nun müşterilerine lojistik hizmetleri sunduğunu kabul ve beyan eder. Bu nedenle, Taşıyıcı bu Şartları ihlal eder ya da kayıp, hasar veya gecikmeye neden olursa veya izin verirse, Saloodo!’nun müşterileriyle yaptığı sözleşmeler çerçevesinde zarar görmesi veya bir yükümlülük altına girmesi muhtemeldir.

2) Madde 6.3 ve 6.4 hükümlerine tabi olarak Taşıyıcı, Hizmetlerden kaynaklanan veya Hizmetler ile bağlantılı olarak meydana gelen ve Saloodo!’nun müşterileri ile arasındaki herhangi bir anlaşmanın şartları kapsamında (bu durumda Taşıyıcı söz konusu anlaşmada belirtilen ölçüde yükümlü olacaktır) ya da başka bir şekilde maruz kalıp kalmadığına bakılmaksızın her tür iddia, talep ve zarar karşısında Saloodo!’yu tazmin etmeyi kabul eder. Anlaşılabilir olması adına, bu Saloodo!’yu tazmin etme yükümlülüğü, Saloodo!’ya aleyhinde bulunulan ve asgari ücret, kabotaj kuralları veya sosyal refah hükümlerine ilişkin yürürlükteki herhangi bir kanunun ihlal edildiği iddiasından kaynaklanan tüm iddiaları kapsamaktadır.

3) Taşıyıcının taşıma sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüğü TTK hükümlerine uygun olacaktır. Ulusal taşımacılık yapılması durumunda, Taşıyıcının taşıma sözleşmesi kapsamındaki sorumluluğu, ilgili ulusal taşımacılık kanunu hükümlerine ve https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/ adresinde yer alıyorsa o ülkenin yerel nakliye şartlarına uygun olacaktır. Taşıyıcı açısından doğan daha yüksek yasal sorumluluk yukarıdaki kurallardan etkilenmeyecektir.

4) CMR veya benzeri uyulması zorunlu herhangi bir mevzuatın, Saloodo!’nun müşterileriyle yapılan sözleşmeler veya Hizmetler bakımından zorunlu olarak geçerli olması halinde, Taşıyıcı, Saloodo!’yu, Saloodo!’nun CMR veya benzeri uyulması zorunlu mevzuat kapsamındaki sorumluluğu karşısında tazmin edecektir.

5) Taşıyıcının yukarıdaki Maddeler kapsamındaki sorumluluğuna ek olarak, Taşıyıcı, Saloodo”yu, Saloodo!’nun Hizmetlerden kaynaklanan veya Hizmetler ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir iddiayı savunması nedeniyle maruz kaldığı tüm masraflar karşısında tahakkuk edecektir. Bu Madde amaçları bakımından masraflar, Saloodo! tarafından yapılan yasal harcamaları ve Saloodo!’nun ödeme emri verdiği veya makul nedenlerle ödediği üçüncü taraf masraflarını içerir, ancak bunlarla da sınırlı değildir.

6) Saloodo!’nun ihmalinden kaynaklanan ölüm veya bedensel yaralanma haricinde Saloodo!’nun Taşıyıcıya karşı sorumluluğu 20.000 Avroyu aşmayacaktır.

7) Saloodo!, kendisinin ihmali de dahil olmak üzere, dolaylı veya doğrudan ekonomik kayıp veya iş, iyi niyet, pazar payı veya kar kaybı dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Taşıyıcının maruz kaldığı dolaylı veya sonuç niteliğindeki her tür kayıp, talep, maliyet, hasar, tazminat veya masraflardan hiçbir şekilde Taşıyıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

Madde 7- Sigorta ve Hasar

1) Taşıyıcı:

1. Aşağıdaki sigortaları yaptırmayı ve daima yürürlükte ve geçerli tutmayı:

1. Hizmetlerin sağlanacağı ülkede geçerli olan yasaların gerektirdiği işveren sorumluluğu sigortası,

2. Hizmetlerin sağlanacağı ülkede geçerli olan yasaların gerektirdiği motorlu araç sorumluluğu sigortası,

· Saloodo!’nun Taşıyıcının sorumluluğunda bulunan römork, yük nakil kasası, konteyner, şasi vb. gibi ekipmanlarına ilişkin zarar veya ziyanları kapsayan mülkiyetine sahip olunmayan römork fiziksel hasarları sigortası (gövde sigortası),

1. Taşıyıcının üçüncü şahıslara (Saloodo! çalışanları dahil) karşı bedensel yaralanma ve/veya ölüm ile ilgili yasal sorumluluğunu ve (Saloodo! mülkiyeti dahil) üçüncü şahıs mallarına verilen zararı kapsayacak kapsamlı genel sorumluluk sigortası,

2. Taşıyıcının bu Şartlar uyarınca üstlendiği ya da Hizmetlerin sağlanmasında üstlenilen sorumlulukları karşılamak için yeterli yük sorumluluk sigortası,

7. Yukarıdaki Madde 7.1(a)’ da açıklanan tüm sigorta poliçelerinin nüshalarını, talep edilmesi üzerine Saloodo’ya teslim etmeyi,

8. Ayrıntıları yukarıdaki Madde 7.1(a)’ da açıklanan sigorta poliçelerinde meydana gelen önemli değişiklikleri veya bunlara ilişkin iptalleri derhal Saloodo!’ya bildirmeyi,

9. Ayrıntıları yukarıdaki Madde 7.1(a)’ da açıklanan sigorta poliçelerini ilgili sigortacılara bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

· Taşıyıcı, Saloodo! tarafından bulunulan tüm tazminat taleplerinin karşılanmasını gecikmeden işlenmesini ve Taşıyıcının sigortacısına rapor edilmesini sağlamalıdır. Taşıyıcı, sigortacının referans numarasını Saloodo!’ya bildirecektir.

Madde 8- İşlem Ücreti

Aşağıda sıralanan her bir durumda, Taşıyıcı 25 Avro tutarında işlem ücreti ödemekle yükümlüdür:

– Saloodo!’nun bu Genel Şartlar ve Koşullar Madde II § 2, Fıkra 8 uyarınca navlun sözleşmesinin yerine getirilmesi için üçüncü bir tarafı görevlendirmesi,

– Taşıyıcının, teslim belgesini, teslimattan itibaren üç iş günü içinde Platforma yüklememesi.

Saloodo!’nun tazminat talepleri gibi diğer tüm hakları bu durumlardan etkilenmeyecektir.

Madde 9- Diğer Hükümler

Aşağıda sıralanan her bir durumda, Taşıyıcı 25 Avro tutarında işlem ücreti ödemekle yükümlüdür:

1. – Saloodo!’nun bu Genel Şartlar ve Koşullar Madde II § 2, Fıkra 8 uyarınca navlun sözleşmesinin yerine getirilmesi için üçüncü bir tarafı görevlendirmesi,

2. – Taşıyıcının, teslim belgesini, teslimattan itibaren üç iş günü içinde Platforma yüklememesi.

Saloodo!’nun tazminat talepleri gibi diğer tüm hakları bu durumlardan etkilenmeyecektir.

Madde 10- Palet Değişimi

Paletlerin veya diğer yükleme araçlarının temini veya değiştirilmesi Navlun Sözleşmesi kapsamında değildir. Paletlerin veya diğer yükleme araçlarının temini veya değiştirilmesi, Taşıyıcının sağlamakla yükümlü olduğu Hizmetler kapsamında değildir.

Madde 11- Yargı Yetkisi, Yürürlükteki Yasa

1) Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Türkiye dışındaki ülkelerde ulusal taşımacılık yapılması durumunda, sözleşmeler o ülkenin yürürlükteki kanunlarına tabi olacaktır.

2) Uluslararası taşımacılık ve Türkiye’deki ulusal taşımacılık ile ilgili her tür ihtilafta yargı yeri İstanbul, Türkiye olacaktır. Uluslararası taşımacılık söz konusu olduğunda, ilgili yargı yeri CMR Madde 31 uyarınca ek yargı yeri olarak kabul edilecektir.

3) Türkiye dışındaki ülkelerde ulusal taşımacılık yapılması durumunda, yargı yeri o ülkenin yürürlükteki kanunlarına göre belirlenir.

III. Muhtelif

Madde 1- Gizlilik ve Müşteri Koruma

1) Taşıyıcı, Sözleşmenin ifası veya Platformun kullanımı ile bağlantılı olarak öğrenebileceği Saloodo!’ya ve Saloodo! müşterilerine ait tahminler, fiyatlar, indirimler, işleme masrafları, satış istatistikleri, pazarlar, envanter bilgileri, müşteriler, çalışanlar ve teknik, operasyonel ve idari sistemler ile ilgili bilgiler, dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizli veya ticari sır niteliğindeki tüm bilgileri (”Gizli Bilgiler”) daima gizli tutmayı kabul ve taahhüt eder. Taşıyıcı, Gizli Bilgileri yalnızca gerekli olabileceği ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle bağlantılı olarak uygun olduğu durumlar dışında, kullanmamalı ve Taşıyıcı şirketleri grubu dışındaki herhangi bir kişi, firma veya şirkete veya bunların mesleki danışmanlarına açıklamamalıdır. Gizli Bilgilerin herhangi bir bölümünün, bu Genel Şartlar ve Koşulların ihlali dışında ticarette zaten genel olarak biliniyor olması ve herhangi bir yasa veya mahkeme emriyle açıklanması zorunlu tutulması koşuluyla, yukarıdaki gizlilik yükümlülükleri Gizli Bilgilerin söz konusu bölümü bakımından geçerli olmayacaktır. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın Taşıyıcı, Gizli Bilgileri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında kendi ticari amaçları için kullanmayacağını kabul eder. Bu gizlilik yükümlülükleri, Sözleşmenin feshine veya sona ermesine bakılmaksızın, Taşıyıcının ilgili Gizli Bilgileri aldığı tarihten itibaren beş yıl boyunca geçerli olacaktır.

2) Taşıyıcının, Saloodo! nezdinde müşteri koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Taşıyıcı, Hizmetleri sağladığı ve Taşıyıcının Saloodo! için sağladığı Hizmetler ile aynı veya benzer Hizmetlerin Platform aracılığıyla sağlanması sonucunda irtibat kurduğu Saloodo! müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü taraflar aracılığıyla verdiği siparişleri kabul etmeyecektir. Bununla birlikte, Taşıyıcı ve Saloodo! müşterileri arasında (i) ilgili Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden veya (ii) planlanan veya fiilen uzatılmasından (hangisi daha önceyse) önce var olan sözleşme ilişkileri, bu Madde kapsamındaki yükümlülüklerden etkilenmeyecektir.

3) Müşteri koruma yükümlülüğü, (i) Saloodo! ve müşteri arasındaki asıl işin sona ermesinden 6 ay veya (ii) Platform Sözleşmesinin feshinden veya sona ermesinden itibaren 6 ay (hangisi daha önceyse) önce sona erecektir.

Madde 2- Veri Koruma

Taraflar, yürürlükteki veri koruma yasalarının ilgili hükümlerine uymayı ve Platform Sözleşmesinin ifası sırasında toplanan ve saklanan diğer Tarafla ilgili verileri, yetkisiz üçüncü taraf erişimine karşı korumayı ve bunları yalnızca bu Bölüm I’e ve Bölüm II’ye uygun olarak sözleşmeleri ifa etme amaçları doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder.

Madde 3- Genel Şartlar ve Koşullardaki Değişiklikler

Saloodo!, bu Genel Şart ve Koşullarda yapılan değişiklikleri Taşıyıcıya yazılı olarak (örn., Platform veya e-posta yoluyla) bildirecektir (”değişiklik bildirimi”). Değişiklikler, Taşıyıcıya karşı yürürlüğe girecek ve sözleşme ilişkisi, Taşıyıcının bu değişikliklere, Saloodo!’ya yazılı olarak yapılan değişiklik bildiriminin alınmasından itibaren bir (1) hafta içerisinde itiraz etmemesi halinde değişen koşullar uyarınca devam edecektir. Bu süre, yapılan itiraz bu süre içinde Saloodo”ya gönderildiği müddetçe karşılanmış sayılacaktır. Saloodo!, itiraz edilmemesinin yukarıdaki sonuçlarını değişiklik bildiriminde Taşıyıcıya özellikle bildirecektir.

Herhangi bir mevzuatın zorunlu olarak geçerli olması halinde, bu Genel Şart ve Koşullar mümkün olduğunca bu mevzuata göre yorumlanacaktır. Herhangi bir terim söz konusu mevzuata aykırı ise, söz konusu hüküm sadece bu mevzuata uymak için gereken ölçüde tadil edilecektir.

Bu Genel Şart ve Koşulların münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, geri kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, geçersiz hükmü, geçersiz hükme veya amaçlanan amacına en yakın geçerli bir hüküm ile değiştirmeyi taahhüt eder. Aynı husus Sözleşmede yer alan eksiklikler için de geçerlidir.

Bu Genel Şart ve Koşullara ilişkin herhangi bir sözlü yan anlaşma yapılmamıştır.

Sözleşme dili İngilizce ve Türkçedir. İngilizce ve Türkçe metin arasında herhangi bir çelişki veya uyuşmazlık olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır. İngilizce veya Türkçe terimler, İngilizce veya diğer yabancı hukuk kavramları dikkate alınmadan Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

Burada yer alan hiçbir husus, Taraflar arasında bir vekâlet anlaşması veya ortaklık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Taşıyıcının, Saloodo! adına açık veya zımni herhangi türde bir işlem, sözleşme yapma, beyanda bulunma, garanti verme, sorumluluk üstlenme veya yükümlülük altına girme ya da Saloodo!’yu herhangi bir şekilde ilzam etme hakkı veya yetkisi olmadığı gibi Taşıyıcı bu tür eylemlerde de bulunmayacaktır.