T&C

Gönderici

Sürüm Temmuz 2020

Platform (“Platform”) için Müşteri Şartları ve Koşulları (“Genel Şartlar ve Koşullar”)

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1) Platformun kullanımına ve Platformda sunulan nakliye hizmetlerine ilişkin bu Sözleşme, şirket merkezi İntek Tesisleri İkitelli Cad. No. 178, 34303 Halkalı/Küçükçekmece İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Halkalı Vergi Dairesine 2950528072 Vergi Numarası ve İstanbul Ticaret Siciline 77095 Sicil Numarası ile kayıtlı ve MERSİS Numarası 0295052807200001 olan DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (”DHL FREIGHT TURKEY”) tarafından temsil edilen Saloodo! GmbH (”Saloodo!”) ve Türk Ticaret Kanunu’nun (”TTK”) 12. ve 16. Maddeleri anlamında bir girişimci olan müşteri (”Müşteri”) arasında akdedilmiştir. TTK’nın 12. ve 16. Maddeleri anlamında girişimci, gerçek veya tüzel bir kişiyi ya da yasal bir işlem yaparken ticaretini, işini ya da mesleğini icra ederek hareket eden tüzel kişiliğe sahip bir ortaklığı ifade eder. Saloodo! ve Müşteri müştereken ”Taraflar” olarak da anılacaktır.

2) Bu Genel Şartları ve Koşulları kabul ederek Müşteri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (Türk Tüketici Kanunu”) 3/k Maddesi kapsamında bir tüketici olmadığını taahhüt eder. Türk Tüketici Kanunu 3/k Maddesi anlamında tüketici, ağırlıklı olarak ticareti, işi veya mesleğinin dışında kalan amaçlarla yasal bir işlem yapan her gerçek kişiyi ifade eder. Müşteri ayrıca Sözleşmeyi, ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri gereğince akdettiğini taahhüt eder.

Madde 2- Konu

1) Saloodo!, Müşteri Platformunu, bu Genel Şartlar ve Koşulların I. bölümünde açıklanan tüm işlevler ve bu Genel Şartlar ve Koşulların II. bölümde açıklanan nakliye hizmetleri ile birlikte sağlamaktadır. Saloodo!, gönderilerini nakliye yoluyla taşıtmak isteyen müşterilerinin, bu gönderilerin nakliyesini gerçekleştirebilecek Saloodo! alt-yüklenicileri arasından seçim yapmasına olanak sağlayan çevrimiçi bir Platform (”Platform”) sunmaktadır. Platform, sunulan hizmetlerin listelemesinden ödeme işlemesine kadar uçtan uca süreci dijital olarak desteklemektedir. Bu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında yapılan taşımacılık hizmetleriyle ilgili sözleşme (”Navlun Sözleşmesi”) Müşteri ile Saloodo! arasındadır.

2) Saloodo! Platformun kullanımını veya Platformun münferit işlevlerini ya da münferit işlevlerin ve hizmetlerin kullanılabileceği kapsamı, kayıt ayrıntılarının veya ödeme belgesinin kontrolü gibi belirli koşullara bağlayabilir.

3) Saloodo!, Platformu ve tüm işlevleri en son teknolojiye göre sağlamaktadır. Saloodo!, kapasite sınırları, sunucuların güvenliği veya bütünlüğü veya teknik önlemlerin uygulanması açısından gerekli ve Platform hizmetlerinin uygun veya iyileştirilmiş şekilde sağlanması amaçları bakımından olması halinde Platformun kullanımını geçici olarak sınırlandırabilir. Bu gibi durumlarda Saloodo!, Müşterinin meşru menfaatlerini, örneğin önceden yapılan bilgilendirmeler aracılığıyla dikkate alacaktır.

4) Planlanmamış bir sistem aksaklık süresinin Navlun Sözleşmelerinin yapılmasını veya Platformun diğer işlevlerinin çalışmasını engellediği durumlarda Müşteri, mümkün olduğunda e-posta yoluyla veya başka bir uygun yolla bilgilendirilecektir.

5) BuGenel Şartlar ve Koşulların III. Bölümündeki hükümler hem Platform hizmetleri hem de navlun hizmetleri için geçerlidir. Bölüm I’deki bazı maddeler, ilgili maddelerde belirtildiği gibi navlun hizmetleri için de geçerlidir.

Madde 3- Gizlilik, Veri Koruma

1) Taraflardan her biri, Platform Sözleşmesi veya herhangi bir Navlun Sözleşmesi kapsamında elde ettiği diğer Tarafla ilgili her tür şirket sırrını ve ticari sırrı ve diğer ticari veya teknik bilgileri veya malumatları kesinlikle gizli tutmayı ve çalışanlarından ve Platform Sözleşmesi veya Navlun Sözleşmesinin uygulanması ile bağlantılı olarak görevlendirilen üçüncü taraflardan da aynı gizlilik düzeyini sağlamalarını şart koşmayı taahhüt eder.

2) Taraflardan her biri, yürürlükteki veri koruma yasalarının ilgili hükümlerine uymayı ve Platform Sözleşmesinin ifası sırasında toplanan ve saklanan diğer Tarafla ilgili verileri, yetkisiz üçüncü taraf erişimine karşı korumayı taahhüt eder. Saloodo!, Müşteri tarafından iletilen verileri, Sözleşmenin yerine getirilmesi açısından gerekli olduğu sürece işlemeye yetkilidir. Ayrıca Saloodo!, yasal olarak kişisel verileri veya gönderi verilerini mahkemelere ve yetkililere bildirmekle yükümlü olabileceğini ifade eder. Müşteri, kendisine yeni teklifler hakkında bilgi vermesi için Saloodo!’ya e-posta adresini kullanmasına izni verir. Müşteri bu izni, support@saloodo.com adresine e-posta yoluyla başvurarak istediği zaman ve ücretsiz olarak iptal edebilir. Müşterinin, gönderi durumu hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla gönderi alıcısının e-posta adresini ve varsa, diğer iletişim bilgilerini Saloodo!’ya vermesi halinde, Müşteri, yasal olarak bunu yapmaya (örneğin, izinle) yetkili olduğunu taahhüt eder. Müşterinin kişisel verileri Saloodo!’ya izinsiz olarak açıklaması halinde, Müşteri, üçüncü tarafların, özellikle de alıcıların tüm talepleri karşısında Saloodo!’yu ilk yazılı talep üzerine tazmin edecektir. Ancak bunun için Saloodo!’nun verileri sözleşmeye uygun olarak işlemesi şarttır. Saloodo!, veri korumayı yürürlükteki yasalara uygun olarak devam ettirecektir.

I. Platform Hizmetleri Özel Sözleşme Hükümleri

Madde 1- Platformun Hizmet Özellikleri

Platform, Saloodo! tarafından sağlanan çerçeve dahilinde Müşteriye, Platformu, Saloodo! ve Alt Yüklenicileri tarafından sağlanan navlun hizmetlerini talep etmesi, navlun hizmetleri sipariş etmesi, Platformda sağlanan hizmetler hakkında bilgi alması ve bu hizmetleri sipariş etmesi ve söz konusu navlun hizmetleri ile ilgili olarak Saloodo! ve Alt Yüklenicileri ile iletişim kurması amacıyla kullanabileceği teknik imkanlar sunmaktadır.

Madde 2- Kayıt, Platform ve Platform Hesabının Kullanımı İçin Sözleşme Yapılması

1) Müşterinin uygun şekilde kaydı ve etkinleştirilmiş bir hesabın Platformda tutulması, Platformun bu Genel Şart ve Koşullar uyarınca kullanılması için zorunlu bir gerekliliktir ve koşuldur.

2) Sadece TTK’nın 12. ve 16. Maddeleri kapsamındaki şirketler müşteri olarak kaydedilebilir.

3) Kayıt olmak için Müşteri, Saloodo! tarafından verilen kayıt formunu doldurmalıdır ve Saloodo!’ya göndermelidir.

4) Müşteri, verileri kayıt formunda doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Müşteri, değişiklikleri gecikmeksizin yazılı olarak Saloodo!’ya bildirmelidir.

5) Kayıt formunu göndermekle Müşteri, Saloodo! ile Platformun kullanımına ilişkin olan ve bu Genel Şart ve Koşulları içeren bir sözleşme (”Platform Sözleşmesi”) yapmak için bağlayıcı bir teklif yapmış olur. Saloodo!, metin formunda bir kayıt onayı göndererek Müşterinin teklifinin alındığını onaylayabilir. Kayıt onayı, Müşteri açısından sadece kayıt formunun alındı bilgisi anlamında olup teklifin kabul edildiği anlamına gelmez. Saloodo!’nun Müşterinin teklifini kabul etmesi halinde, Saloodo!, Müşteriye bir etkinleştirme onayı gönderir. Platform Sözleşmesinin imzalanması bu şekilde gerçekleştirilir ve hizmet bunun ardından hemen kullanılabilir.

6) Müşteri, hesabının başarıyla etkinleştirilmesinden sonra güvenli bir şifre seçecektir. Müşteri, şifresini ve Platformun kullanımı ile ilgili diğer erişim bilgilerini gizli tutmayı ve hesabına erişimi dikkatli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Müşteri, hesabının herhangi bir üçüncü tarafça kötüye kullanıldığından şüphelenmesi halinde durumu derhal Saloodo!’ya bildirecektir.

7) Müşteri, kendisi tarafından yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, hesabına ilişkin her tür kullanımdan sorumludur. Müşterinin mevcut özen yükümlülükleri ihlal edilmediğinden hesabının kötüye kullanılmasından sorumlu olmadığı yerlerde, Müşteri söz konusu kötüye kullanımdan sorumlu olmayacaktır.

8) Hesap, Saloodo!’nun açık izni olmadan üçüncü bir tarafa devredilemez.

Madde 3- Platform İşlevlerinin Kullanımı

1) Saloodo!, Müşteriye nakliye emirleri vermesi, Navlun Sözleşmeleri akdetmesi ve sunulan hizmetlerle ilgili her tür iletişim için Platform üzerinde fonksiyonlar ve araçlar sağlamaktadır.

2) Müşteri, Platform tarafından sağlanan işlevleri ve araçları, başka bir iletişim şekli burada açıkça belirtilmedikçe veya teknik olarak imkansız olmadıkça, yukarıda belirtilen iletişim amaçları doğrultusunda kullanacaktır.

Madde 4- Navlun Sözleşmesinin Akdedilmesi

1) Müşteri, Platformda belirli bir yük için talepte bulunabilir. Saloodo!, farklı Alt Yükleniciler için tek bir fiyat veya birkaç fiyat verebilir (”Fiyat”).

2) Fiyatlar bağlayıcı olup söz konusu sevkiyatla ilgili olarak Platformda belirtilen süre boyunca Müşteri tarafından kabul edilebilir.

3) Navlun Sözleşmesi, fiyat Müşteri tarafından (her durumda Platform aracılığıyla) kabul edildiğinde oluşur.

4) Müşteri, fiyat talep etme veya fiyatı kabul etme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, Platformu kullanımı hilesiz ve makul olmalıdır. Saloodo!, müteakip defalar fiyat talep etmesine rağmen nadiren bir gönderi siparişi veriyorsa Platform Sözleşmesini feshedebilir veya Müşterinin Platforma erişimini engelleyebilir.

5) Saloodo!, Müşteriye fiyat vermekle yükümlü değildir.

6) Münferit nakliye siparişleri, Müşteri tarafından Saloodo!’ya yalnızca Platformda sağlanan işlevler kullanılarak verilecektir.

7) Müşteri, alıcı veya temsilcisi ile iletişim kurmak ve teslim süresini bildirmek için gerekli veriler de dahil olmak üzere, gönderi ve teslim alma ve teslimat yeri hakkında doğru ve eksiksiz bilgiler ve ayrıca teslimat yerine erişim ile ilgili tüm bilgileri sağlamalıdır.

8) Müşteri, Alt Yüklenicinin çıkış ve varış noktası süresi gibi Alt Yüklenici tarafından yüklenen POD’daki bilgileri kontrol etmeli ve bu bilgileri bir iş günü içinde (İstanbul saati ile Pazartesi-Cuma 08:00-17:00 saatleri arasında) sorgulamalı veya düzeltmelidir.

9) Müşteri, yukarıda belirtilen bilgileri sağlarken veri koruma ile ilgili yürürlükteki yasa hükümlerine uymakla yükümlüdür. Özellikle, Müşteri, alıcının Platformdaki verilerinin kullanımı için gerekli olan izni tek başına almakla yükümlüdür. Alıcıya ait verileri sağlamakla Müşteri, veri koruma ile ilgili yürürlükteki yasa hükümlerine uyduğunu taahhüt eder.

Madde 5- Ödeme ve Ücret

1) Platformun kullanımı ücretsizdir.

2) Platform üzerinden sipariş edilen navlun hizmetinin bedeli, Müşteri tarafından kabul edilen fiyat olacaktır.

3) Ek 1 (Ekstra Ücret Listesi) uyarınca ek ücret uygulanabilir.

4) Müşteri, sipariş edilen navlun hizmetinin bedelini, Platformda sunulan bir ödeme yöntemini kullanarak ödeyecektir.

5) Müşterinin Saloodo! tarafından sağlanan navlun hizmetlerine ilişkin ödemeyi kararlaştırılan sürede yapmaması durumunda, Saloodo!, Platform Sözleşmesini feshedebilir veya Müşterinin Platforma erişimini engelleyebilir.

6) Müşteri ön ödeme yapmasını gerektiren bir ödeme yöntemi seçer (gönderiyi almadan önce), ancak ödemeyi yapmazsa, Saloodo!, ilgili Navlun Sözleşmesine iptal edilmiş kabul etme ve Ek 1’de belirtildiği şekilde bir iptal ücreti talep etme hakkına sahiptir.

7) Müşteri, gönderiyi teslim alınmak üzere zamanında hazır etmez veya Navlun Sözleşmesini gönderi teslim alınmadan önce iptal ederse, ilgili iptal ücreti de tahsil edilecektir.

8) Varsa, tüm faturalara KDV dahil olacaktır.

9) Ek ücretler uygulanır ve Müşteri, Alt Yükleniciden gelen ve bu ücretlerin dayanağı olan yazışmalara, Platform üzerinden alındıktan sonra 1 iş günü içinde itiraz etmezse, söz konusu gönderi için daha önce Müşteri tarafından seçilen ödeme seçeneğine bağlı olarak Saloodo!, söz konusu ek ücretleri otomatik olarak Müşteriye borç kaydedecek veya bunlar için Müşteriye fatura düzenleyecektir.

10) Saloodo! faturalarındaki tüm kalemler eksiksiz olarak ödenmelidir. Müşteri tarafından Saloodo!’dan talep edilen tutarlara ilişkin her tür mahsuplaşma veya alıkoyma yasaktır. Bununla birlikte, Müşteri nihai olarak karar verilen, karara hazır veya ihtilafsız olan alacakları mahsup edebilir.

Madde 7- Lisans Hakları, Kullanım Hakları

1) Saloodo! Müşteriye, Platform web ön ucunu ve ilgili mobil uygulamaları kişisel olarak kullanması için Platform Sözleşmesinin süresiyle sınırlı münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Müşteri, yukarıdaki kullanım haklarını üçüncü taraflara kiralayamaz, veremez veya başka bir şekilde sağlayamaz.

2) Müşteri, ”Saloodo!” ticari markasını (kelimeler ve görüntüler) önceden açık yazılı izin olmadan kullanamaz, bunlardan yararlanamaz veya bunlarda değişiklik yapamaz.

3) Müşteri, Platformda sağlanan kullanım şartlarına ve ayrıca Saloodo!’dan hizmetlere ilişkin aldığı talimatlara uyacaktır. Bu, örneğin, yasal hükümlere veya kredi kartı şirketleri yönetmeliklerine dayalı mevcut kullanım ve entegrasyon şartları için de geçerlidir.

4) Platformu ve Saloodo!’nun diğer hizmetlerini kullanırken Müşteri, yürürlükteki yasalara, özellikle de veri koruma ve rekabet yasalarına ilişkin hükümlere uyacaktır.

5) Müşteri, Navlun Sözleşmelerinin ifası, kanıtların korunması, muhasebe vb. amacıyla Platformda görüntülenebilecek bilgileri kendi depolama ortamında arşivlemekten kendisi sorumludur.

6) Bu Madde 7 şartlarına uymaması halinde Müşteri, kendisinin, Saloodo!’nun veya üçüncü tarafların maruz kaldığı zararlardan sorumlu olacaktır.

Madde 8- Sistem Bütünlüğü

1) Müşterinin mekanizmaları, yazılımları veya diğer komut dosyalarını, Platformun işlevlerini olumsuz etkileyebilecek veya bozabilecek kullanımı ile bağlantılı olarak kullanması yasaktır.

2) Müşterinin, Platform üzerinde veya Platformla ilişkili teknik altyapı üzerinde makul olmayan veya aşırı yüklenmeye neden olabilecek önlemler alması yasaktır.

3) Müşterinin, Platform tarafından oluşturulan içeriği engellemesi, bu içeriğin üzerine yazması veya üzerinde değişiklik yapması veya Platformu içeriği veya işlevleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek şekilde kurcalaması yasaktır.

4) Madde 7(5) ile izin verildiği durumlar dışında, Platformda saklanan içerik yasal sahibinin önceden izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, başka herhangi bir şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm, ”robot / tarayıcı” arama motoru teknolojilerinin veya başka otomatik mekanizmaları kullanılması yoluyla yapılan kopyalama işlemleri için de geçerlidir.

Madde 9- Müşteri Tarafından Yapılan Hak İhlalleri Durumunda Saloodo! Tarafından Alınan Önlemler

Yürürlükteki yasalar tahtında sahip olabileceği tüm haklara ek olarak Saloodo!, Müşterinin yasal hükümleri, bu Genel Şart ve Koşulları veya Platform ile ilgili şartnameleri veya Navlun Sözleşmesini ihlal ettiğinden veya şüphelenmesi için gerekçesi olması ya da Saloodo!’nun özellikle ilgili tarafın hileli faaliyetlere karşı korunması konusunda başka meşru menfaatleri olması halinde, aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını alma hakkına sahiptir:

1. Müşteriye bir uyarı vermek,

2. Platform işlevlerinin kullanımını azaltmak/sınırlandırmak,

3. Geçici bir engelleme uygulamak,

4. Kalıcı bir engelleme uygulamak.

Madde 10- Sorumluluk

1) Saloodo! yalnızca ihlali Platform Sözleşmesinin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan ya da uyulması Platform Sözleşmesinin gerektiği şekilde ifası bakımından hayati önem taşıyan ve uyulmasına Müşterinin normal olarak güvenebileceği temel yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacaktır (”Asli Yükümlülük”). Asli bir yükümlülüğün ihlali durumunda Saloodo! yalnızca Platform Sözleşmesi kapsamında tipik bir durumda makul olarak tahmin edilebilecek öngörülebilir zarar/ziyandan sorumludur. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

1. Kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanan zararlar,

2. Bedensel (yaşam, vücut veya sağlık) yaralanma,

3. Saloodo! tarafından taahhüt edilen yükümlülükler (Garantieübernahme)

2) Saloodo!, kendisi aleyhinde ileri sürülen ve

1. Saloodo!’nun üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve sonuçlarından gereken özenin gösterilmesine rağmen kaçınılması mümkün olmayan olağandışı ve öngörülemeyen bir olayla ilgili olan veya

2. Uyulması zorunlu yasal bir yükümlülük nedeniyle Saloodo!’nun neden olduğu bir iddianın doğruluğunu kanıtlayan durumlardan sorumlu olmayacaktır.

3) Ayrıca, Saloodo!, teknik altyapıda meydana gelen ve kendisinin sorumlu tutulamayacağı aksaklık süresi veya olaylardan (Mücbir Sebep) sorumlu değildir. Mücbir sebep özellikle savaşlar, kargaşa, doğal afetler, yangın, üçüncü bir tarafın sabotaj saldırıları (örneğin bilgisayar virüslerinin neden olduğu), elektrik kesintileri, resmi emirler, grevler veya endüstriyel anlaşmazlığa ilişkin diğer önlemler ve iletişim ağları ve diğer operatörlerin ağ geçitleri hizmetlerinin arızalanması ve kısıtlanması olarak kabul edilir.

Madde 11- Süre ve Fesih

1) Platform Sözleşmesinin süresi, Saloodo!’nun kaydını (erişim) Müşteriye onayladığı tarihte başlayacak ve süresi sınırsız olacaktır (”Sözleşme Süresi”).

2) Taraflar, diğer Tarafa bir (1) hafta önceden bildirimde bulunarak Platform Sözleşmesini herhangi bir zamanda feshedebilir. Fesihten sonra, Müşterinin Genel Şartlar ve Koşullardan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri geçerliliğini yitirir. Fesih, fesih tarihinden önce yapılmış hiçbir Navlun Sözleşmesini etkilemez. Müşteri, hesabının bu nedenle gerekli olan işlevlerine fesih yürürlüğe girdikten sonra dört haftaya kadar erişmeye devam edecektir.

3) Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkı bu durumdan etkilenmez. Saloodo! özellikle aşağıdaki durumlarda Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkına sahiptir:

1. Müşterinin tasfiyeye girmesi veya Müşterinin varlıklarına ilişkin iflas davası başlatılması veya Müşterinin varlıklarının tamamını veya bir bölümünü, şirketini veya işini normal iş sürecinin dışında satması veya

2. Müşterinin, Saloodo”nun Platform Sözleşmesini imzalayıp imzalamama kararı açısından özellikle önemli olduğu durumlarda mali durumu hakkında yanlış bilgi vermiş olması veya

3. Müşterinin mali durumunun, Saloodo!’ya ödenecek tutarların ödenmesinden veya Saloodo! nezdindeki diğer yükümlülüklerin ifasından şüphe duyulacak kadar önemli ölçüde bozulması.

4) Taraflar, haklı gerekçeyle fesih hakkına sadece ihlalin giderilmesi için verilen makul sürenin sona ermesinden sonra veya diğer Tarafça verilen ihtara uyulmaması halinde sahip olacaktır. Ancak, ilgili olaya ilişkin özel koşullara bağlı olarak bu süre veya ihtar yürürlükteki yasalar kapsamında ekarte edilebilir.

Madde 12- Hakların Üçüncü Taraflarca Kullanılması, Platform Sözleşmesinin Devri

1) Platform Sözleşmesinin ifası amaçları ile ilgili olarak Saloodo!, vekil temsilciler olarak başka şirketleri veya şirket içi şubeleri kullanabilir.

2) Saloodo! ayrıca bu Platform Sözleşmesinden doğan haklarını ve yükümlülüklerini dört (4) haftalık bir bildirim süresine tabi olmak ve yasal olarak kabul edilebilir bir çerçeve dahilinde olması kaydıyla tamamen veya kısmen üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir. Bu durumda, Müşteri, Platform Sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir.

Madde 13- Yargı Yetkisi, Yürürlükteki Yasa

1) Platform Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

2) Platform Sözleşmesinden doğan her tür ihtilafta yetkili yargı yeri İstanbul, Türkiye olacaktır.

II. Navlun Hizmetleri Özel Sözleşme Hükümleri

Madde 1- Hizmet Özellikleri

1) Hizmet yalnızca AB içindeki ulusal ve sınır ötesi karayolu taşımacılığını kapsamaktadır (”Hizmetler”). Paletlerin veya diğer yükleme araçlarının temini veya değiştirilmesi Navlun Sözleşmesi kapsamında değildir. Taşınması yasak olan ürünler Ek 2’de verilmiştir.

2) Saloodo!, bağlayıcı teslimat sürelerini kabul etmez. Saloodo!, talep edilen sürelere uymak için makul çabayı gösterecektir, ancak bunların yanı sıra teslim alma tarihi ile teslimat tarihi garanti edilmemektedir veya bağlayıcı değildir. Müşteri ve alıcı bu nedenle tercih edilen zaman pencereleri ve teslim alma ve teslim tarihleri dışında olsa dahi teslim alma ve teslim etme yerlerinin normal mesai saatleri içinde açık olmasını sağlamalıdır.

3) Sistemin durması halinde Müşteri, ilgili bilgileri mümkünse e-posta yoluyla veya başka bir uygun yolla Saloodo!’ya vermekle yükümlüdür.

Madde 2- Dış Ticaret Kuralları

Müşteri, herhangi bir sevkiyatın tabi olduğu tüm gümrük, ihracat kontrolü ve diğer yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu ve herhangi bir sevkiyatın alınması veya teslim edilmesi nedeniyle Saloodo!’nun Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yaptırım ihlali riskine (birlikte ”Yaptırımlar”) maruz kalmadığını veya başka ticari kısıtlamaları veya yasakları ihlal etmediğini taahhüt eder. Müşteri, özellikle (i) sevkiyatın, yürürlükteki herhangi bir yasaklı mal listesinde görünen herhangi bir mal içermediğini ve (ii) sevkiyatın tesliminin, herhangi bir yaptırımlar listesinde yer alan veya belirtilen herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir fon veya ekonomik kaynak sağlanmasına neden olmayacağını taahhüt eder. Müşteri, Müşterinin neden olduğu herhangi bir ihlal nedeniyle Saloodo!’nun maruz kalabileceği her tür kayıp, zarar, para cezası ve giderler karşısında Saloodo!’yu gayri kabili rücu ve koşulsuz olarak tazmin edecek ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır.

Madde 3- Sorumluluk

1) Aksine uyulması zorunlu hükümler (örneğin CMR) geçerli olmadıkça Saloodo!, verdiği tüm hizmetlerden TTK uyarınca sorumludur. Türkiye dışındaki ülkelerde ulusal taşımacılık yapılması durumunda Saloodo!’nun sorumluluğu, ilgili ulusal taşımacılık kanunu hükümlerine ve https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/ adresinde yer alıyorsa o ülkenin yerel nakliye şartlarına uygun olacaktır.

2) Saloodo! Ayrıca, yazdırılan adın, alıcının veya gönderiyi almaya yetkili kişinin sayısallaştırılmış veya elektronik imzası ile birlikte belgelendirildiği makbuzlar için elektronik araçlar kullanır. Müşteri işbu Sözleşme ile bu makbuz onaylama biçimini kabul ile malların bu makbuz onay biçimine atıfla alınmasına itiraz etme hakkından açıkça feragat eder.

Madde 4- Yargı Yetkisi, Yürürlükteki Yasa

1) Navlun Sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Türkiye dışındaki ülkelerde ulusal taşımacılık yapılması durumunda Navlun Sözleşmeleri, o ülkenin yürürlükteki yasalarına ve https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/ adresinde yer alıyorsa o ülkenin yerel nakliye şartlarına tabi olacaktır.

2) Uluslararası taşımacılık ve Türkiye’deki ulusal taşımacılık ile ilgili her tür ihtilafta yargı yeri İstanbul, Türkiye olacaktır. Uluslararası taşımacılık söz konusu olduğunda, ilgili yargı yeri CMR Madde 31 uyarınca ek yargı yeri olarak kabul edilecektir.

3) Türkiye dışındaki ülkelerde ulusal taşımacılık yapılması durumunda, yargı yeri o ülkenin yürürlükteki kanunlarına göre belirlenir.

Madde 5- Palet Değişimi

Saloodo!, palet değişimi yapmaz.

III. Muhtelif

Saloodo!, bu Genel Şart ve Koşullarda yapılan değişiklikleri Müşteriye metin biçiminde (örn., Platform veya e-posta, posta yoluyla) bildirecektir (”değişiklik bildirimi”). Değişiklikler, Müşteriye karşı yürürlüğe girecek ve sözleşme ilişkisi, Müşterinin bu değişikliklere, Saloodo!’ya yazılı olarak yapılan değişiklik bildiriminin alınmasından itibaren bir (1) hafta içerisinde itiraz etmemesi halinde değişen koşullar uyarınca devam edecektir. Bu süre, yapılan itiraz bu süre içinde Saloodo”ya gönderildiği müddetçe karşılanmış sayılacaktır. Saloodo!, itiraz edilmemesinin yukarıdaki sonuçlarını yazılı değişiklik bildiriminde Müşteriye özellikle bildirecektir.

Bu Genel Şart ve Koşulların münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, geri kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, geçersiz hükmü, geçersiz hükme veya amaçlanan amacına en yakın geçerli bir hüküm ile değiştirmeyi taahhüt eder. Aynı husus Sözleşmede yer alan eksiklikler için de geçerlidir.

Bu Genel Şart ve Koşullara ilişkin herhangi bir sözlü yan anlaşma yapılmamıştır.

Sözleşme dili Türkçedir. İngilizce ve Türkçe metin arasında herhangi bir çelişki veya uyuşmazlık olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır. İngilizce veya Türkçe terimler, İngilizce veya diğer yabancı hukuk kavramları dikkate alınmadan Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

__

Ek 1- Ekstra Ücret Listesi

1) Müşteri ile yapılan bir anlaşma nedeniyle veya Saloodo!’nun risk kapsamı dışında kalan nedenlerden dolayı Alt-Yüklenicinin, aşağıda düzenlediği şekilde yükleme ve/veya boşaltma süresinden fazla beklemesi halinde, Müşteri, ekstra bekleme süresinden başlayarak her yarım saat için 25,00 Avro (süre aşımı ücreti) ödemekle yükümlüdür.

Yükleme veya boşaltma yeri başına gönderi sayısına bakılmaksızın yükleme ve boşaltma süresi, paletlere yüklenen her tür mal için aşağıdaki şekilde olacaktır: a. on Euro-palet depolama konumuna kadar azami 30 dakika, b. yirmi Euro-palet depolama konumuna kadar azami 60 dakika, c. yirmiden fazla Euro-palet depolama konumu için azami 90 dakika.

Diğer tüm durumlarda, taşıma ağırlığı olan mallarda (dökme mallar hariç) a. üç tona kadar azami 30 dakika, b. yedi tona kadar azami 60 dakika, c. yedi tondan fazla azami 120 dakika olacaktır.

2) Müşterinin, Navlun Sözleşmesini Saloodo!’nun risk kapsamı dahilindeki nedenler dışında kararlaştırılan teslim alma zamanından 24 saatten kısa bir süre önce iptal etmesi halinde, Müşteri, iptalin kararlaştırılan teslim alma zamanından en geç 12 saat önce beyan edilmesi halinde kararlaştırılan navlunun %50’sini ve iptalin kararlaştırılan teslim alma zamanından 12 saat sonra beyan edilmesi halinde navlunun %70’ini ve iptalin Alt-Yüklenicinin teslim alma noktasına gelmesinden sonra beyan edilmesi halinde ise navlunun %100’ü ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, Müşteri, her olayda 25 Avro para cezası ödemek zorundadır.

3) Yükleme veya boşaltma işleminin Saloodo!’nun sorumlu olmadığı nedenlerle yükleme/boşaltma yerine varış tarihinden itibaren 30 dakika içinde başlamaması halinde, Müşteri, yükleme/boşaltma yerine yapılacak her ek sefer için 35 Avro ücret (veya işlem ücreti) ödeyecektir.

(4) Aşağıda sıralanan her bir durumda, Müşteri 25 Avro tutarında işlem ücreti ödemekle yükümlüdür:

· Müşteri tarafından Platforma girilen ve navlunu hesaplamada için Saloodo! tarafından kullanılan verilerin yanlış olması,

· Müteakip talimatların verilmesi,

· Yeni bir toplama yerinin bildirilmesi,

· Yeni bir teslim alma tarihi bildirilmesi,

· Saloodo! tarafından tazminat talebinde bulunulmasına neden olan durumlar,

· Saloodo!’nun sorumlu olmadığı nedenlerle özel bir seyahat yapılması gerekmesi.

Saloodo!’nun masrafların geri ödenmesi ve ek ücret talepleri gibi diğer tüm hakları bu durumlardan etkilenmeyecektir.

Ek 2- İzin Verilen Mallar, Yasaklı Mallar

1) İzin Verilen Mallar

· Ambalajın güvenli ve açık bir şekilde işaretlenmesi zorunludur (Nakliye ve taşıma amacına uygun, yetkisiz erişime karşı korumalı (mallara tespit edilmeyen hiçbir erişim mümkün olmamalıdır), paletler üst üste aynı hizada istiflenmelidir)

· Mallar bir kişi tarafından güvenli bir şekilde ve hasar görmeden taşınabilmelidir.

2) Yasaklı Mallar

· Silahlar ve mühimmat

· Tehlikeli maddeler:

·

Sınıf 1 (BM kodları 0323, 0432, 0454 hariç patlayıcılar)

·

Sınıf 2.3 (toksik gazlar)

·

Sınıf 4.1 (kontrollü sıcaklık gerektiren kendiliğinden tepkimeye giren UN31 3231 ila 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 ve UN 3368 kod numaralı maddeler)

·

Sınıf 5.2 (kontrollü sıcaklık gerektiren UN 3111 ila 3120 kod numaralı organik peroksitler)

·

Sınıf 6.1 (toksik maddeler Ambalaj Grubu 1)

·

Sınıf 6.2 (biyolojik tehlikeli maddeler)

·

Sınıf 7 (radyoaktif maddeler)

·

Sınıf 9 ((UN kod numarası 2212, 2590, 2315, 3151, 3152) ve 376 sayılı Özel Hükümde tanımlandığı üzere hasar görmüş veya kusurlu lityum iyon piller ve lityum metal piller (UN 3480, 3481, 3090 ve 3091) ve 376 sayılı Özel Hükümde tanımlandığı üzere pilleri hasar görmüş veya kusurlu pille çalışan araçlar (UN 3171)). İstisnalar yalnızca yukarıda belirtilen piller ve pille çalışan araçlar için mümkündür. Bunlar için işe başlamadan önce DHL Freight’tan açık yazılı izin alınmalıdır.

· Atıklar, yaşayan bitkiler, kümes hayvanları, hayvanlar, çabuk bozulabilen maddeler

· Para, değerli metal, mücevher, değerli taşlar, sanat eserleri, antikalar, çekler, kullanıma hazır kredi kartları, madeni paralar, mali pullar, geçerli telefon kartları

· Herhangi bir ödeme yöntemi, menkul kıymetler (garantiler), değerli eşyalar, belgeler, kaldırma mal, dökme malzeme

· Bitmiş tütün ürünleri (sigara, puro vb.)